Thursday, December 31, 2009

thanks a lot

Tahun baru....
Azam baru....
Suasana baru

SEMUA

itu harus ditempuhi.......

tahun 2010 menjanjikan sesuatu yang pasti
DAN oleh kerana itu, aku mesti lebih bersemangat.....

Chayo...
Aja-aja Fighting!!!Buat Semua,,,
Terima kasih yang tak terhingga....

To my FAMILY especially.....

I luv you all...

Friday, December 25, 2009

jom berkongsi ilmu

sekali-sekala apa kata kita berkongsi ilmu agama...hehehehe

hari ni saya akan berkongsi ilmu mengenai hari natal, itupun saya copy paste dari iluvislam.com.

ok, jom baca!!! dan tambah ilmu....

Haram, Ikut Natal Bersama!

Apabila ahli ma’ruf bercampur dengan ahli munkar, tanpa mengingkari mereka, maka ahli ma’ruf itu sebagaimana halnya orang yang meridlai dan terpengaruh dengan kemunkaran itu.

Setiap bulan Desember umat Islam selalu dihadapkan fitnah yan bisa mengancam aqidahnya. Dengan dalih toleransi dan kerukunan beragama, umat Islam diseret turut serta terlibat dalam perayaan Natal bersama. Bahkan seolah menjadi ritual wajib, pejabat yang menduduki jabatan publik harus ikut hadir. Ironisnya, ada saja di antara tokoh umat yang menyerukan kebolehan terlibat dalam perayaan Natal. Bahkan beberapa tahun lalu, ketua sebuah ormas Islam mempersilakan semua fasilitas organisasinya minus masjid digunakan sebagai perayaan Natal.

Haram Terlibat dalam Perayaan Kufur

Bagi kaum Muslim seharusnya senantiasa mengikatkan dirinya dengan hukum syara’. Dan hukum syara’ mengenai persoalan tersebut sesungguhnya telah jelas: haram. Kaum muslim diharamkan melibatkan diri di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun bentuknya. Melibatkan diri di sini mencakup aktivitas: mengucapkan selamat, hadir di jalan-jalan untuk menyaksikan atau melihat perayaan orang kafir, mengirim kartu selamat, dan lain sebagainya. Sedangkan perayaan hari raya orang kafir di sini mencakup seluruh perayaan hari raya, perayaan orang suci mereka, dan semua hal yang berkaitan dengan hari perayaan orang-orang kafir (musyrik maupun ahlul kitab).

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah swt: al-ladzîna lâ yasyhadûna al-zûr (QS al-Furqan [25]: 72). Ayat ini menjelaskan tentang salah satu dari sifat ‘ibâd al-Rahmân. Menurut sebagian besar mufassir, makna kata al-zûr (kepalsuan) di sini adalah syirik. Demikian papar al-Syaukani dalam kitab tafsirnay, Fath al-Qadîr.. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm menyitir pendapat beberapa mufassir seperti Abu ‘Aliyah, Thawus, Muhammad bin Sirrin, al-Dhahhak, al-Rabi’ bin Anas, dan lainnya, memaknai al-zûr di sini adalah hari raya kaum Musyrik. Lebih luas, Amru bin Qays menafsirkannya sebagai majelis-majelis yang buruk dan kotor.

Sedangkan kata lâ yasyhadûna, menurut jumhur ulama’ bermakna lâ yahdhurûna al-zûr, tidak menghadirinya. Demikian penjelasan al-Syaukani dalam Fath al-Qadîr. Memang ada yang memahami ayat ini berkenaan dengan pemberian kesaksian palsu (syahâdah al-zûr) yang di dalam Hadits Shahih dikategorikan sebagai dosa besar. Akan tetapi, dari konteks kalimatnya, lebih tepat jika dimaknai lâ yahdhurûnahu, tidak menghadirinya. Sebab, dalam frasa berikutnya disebutkan: “Dan apabila mereka melewati (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya” (TQS al-Furqan [25]: 72).

Dengan demikian, keseluruhan ayat ini memberikan pengertian bahwa mereka tidak menghadiri al-zûr. Dan jika mereka melewatinya, maka mereka segera melaluinya, dan tidak mau terkotori sedikit pun olehnya (lihat Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, juz 3, hal. 1346).

Berdasarkan ayat ini pula, banyak fuqaha’ yang menyatakan haramnya menghadiri menghadiri perayaan hari raya kaum kafir. Ibnu Taimiyyah menyitir penjelasan beberapa ulama terkemuka mengenai persoalan ini. Ahmad bin Hanbal berkata: “Kaum Muslim telah diharamkan untuk merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani.“ (lihat Iqtidhâ’ al-Shirâth al-Mustaqîm, hal.201). Imam Baihaqi menyatakan, “Jika kaum Muslim diharamkan memasuki gereja, apalagi merayakan hari raya mereka.” (lihat Iqtidhâ’ al-Shirâth al-Mustaqîm, hal.201).

Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Ahkâm Ahl al-Dzimmah menyitir penjelasan yang dikemukakan Abu al-Qasim al-Thabari. Beliau berkata, “Tidak diperbolehkan bagi kaum Muslim menghadiri hari raya mereka karena mereka berada dalam kemunkaran dan kedustaan (zawr). Apabila ahli ma’ruf bercampur dengan ahli munkar, tanpa mengingkari mereka, maka ahli ma’ruf itu sebagaimana halnya orang yang meridlai dan terpengaruh dengan kemunkaran itu. Maka kita takut akan turunnya murka Allah atas jama’ah mereka, yang meliputi secara umum. Kita berlindung kepada Allah dari murka-Nya, juz 1. hal. 235).

Pada masa-masa kejayaan Islam, pemerintahan Islam saat itu –sejak masa Rasulullah SAW –, kaum muslim tidak diperbolehkan merayakan hari raya ahlul Kitab dan kaum musyrik. Dari Anas ra bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka memiliki dua hari raya yang mereka rayakan, beliau pun bersabda: “Sungguh Allah swt telah mengganti dua hari itu dengan dua hari yang yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan idul Adha.” (HR. Abu Dawud dan al-Nasa’i dengan sanad yang shahih).

Pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab, beliau juga telah melarang kaum Muslim merayakan hari raya orang-orang kafir. Imam Baihaqiy telah menuturkan sebuah riwayat dengan sanad shahih dari ‘Atha’ bin Dinar, bahwa Umar ra pernah berkata, “Janganlah kalian menmempelajari bahasa-bahasa orang-orang Ajam. Janganlah kalian memasuki kaum Musyrik di gereja-gereja pada hari raya mereka. Sesungguhnya murka Allah SWT akan turun kepada mereka pada hari itu.” (HR. Baihaqi). Beliau juga mengatakan: “Jauhilah musuh-musuh Allah pada di hari raya mereka.”

Jelaslah, Islam telah melarang umatnya melibatkan diri di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun bentuknya. Melibatkan diri di sini mencakup perbuatan; mengucapkan selamat, hadir di jalan-jalan untuk menyaksikan atau melihat perayaan orang kafir, mengirim kartu selamat, dan lain sebagainya. Adapun perayaan hari raya orang kafir di sini mencakup seluruh perayaan hari raya, perayaan orang suci mereka, dan semua hal yang berkaitan dengan hari perayaan orang-orang kafir (musyrik maupun ahlul kitab).

Melenyapkan Syubhat

Di antara ayat sering digunakan untuk melegitimasi bolehnya mengucapkan selamat natal adalah firman Allah Swt: “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali” (TQS Maryam [19]: 33).

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan kebolehan mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani. Di dalam ayat ini memang disebutkan tentang keselamatan pada hari kelahiran Isa. Akan tetapi, itu memberitakan keselamatan Nabi Isa ketika beliau dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan. Tidak ada kaitannya dengan ucapan selamat Natal. Sebab, Natal adalah perayaan dalam rangka memperingati kelahiran Yesus di Bethlehem. Sejak abad keempat Masehi, pesta atau perayaan natal ditetapkan tanggal 25 Desember, menggantikan perayaan Natalis Solis Invioti (kelahiran matahari yang yang tak terkalahkan).

Telah maklum, bahwa keyakinan Nasrani terhadap Isa as –yang mereka sebut Yesus– adalah sebagai Tuhan. Dan keyakinan ini menjadi salah satu penyebab kekufuran mereka. Banyak sekali ayat menegaskan hal ini, seperti firman QS al-Maidah [5]: 72, QS al-Maidah [5]: 73-74).

Bertolak dari fakta tersebut, perayaan Natal yang merayakan ‘kelahiran Tuhan’ merupakan sebuah kemunkaran besar. Sikap yang seharusnya dilakukan kaum Muslim terhadap pelakunya adalah menjelaskan kesesatan mereka dan mengajak mereka ke jalan yang benar, Islam. Bukan malah mengucapkan selamat terhadap mereka. Tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai sikap ridha dan cenderung terhadap kemunkaran besar yang mereka lakukan. Padahal Allah Swt berfirman:“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (TQS Hud [11]: 113).

Menurut Abu al-Aliyah, makna kata al-rukûn adalah ridla. Artinya ridla terhadap perbuatan orang-orang zhalim. Ibnu Abbas memaknainya al-mayl (cenderung). Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, al-rukûn tak sekadar al-mayl, namun al-mayl al-yasîr (kecenderungan ringan). Ini berarti, setiap Muslim wajib membebaskan dirinya dari kezahliman. Bukan hanya dalam praktik, namun sekadar kecenderungan sedikit saja sudah tidak diperbolehkan.

Jelaslah, haram hukumnya kaum Muslim terlibat dalam perayaan hari raya kaum kaum kafir, baik Musyrik maupun Ahli Kitab. Wal-Lâh a’lam bi al-Shawâb. (Abu Burhan dan Abu Said)


Sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2009/12/20/haram-ikut-natal-bersama/


p/s:Moga-moga apa yang baik kita ambil teladan...

Thursday, December 24, 2009

+kisah mengenai maria hertogh+Mungkin ada yang kenal ataupun tidak kenal dengan nama ini..
Tapi apa yang pasti, nama inilah yang ada dalam lipatan sejarah kita.

Maria Bertha Hertogh ataupun Natrah

Saya pernah baca buku mengenai wanita ini
dan saya akui ceritanya memang best...

Jadi, sesiapa yang belum pernah baca
saya sarankan anda untuk membacanya....

serba-sedikit mengenai Natrah

NATRAH MAAROF atau Bertha Hertogh, 72 meninggal dunia Khamis lalu yang mana kehidupannya sudah menjadi sebahagian daripada ingatan kolektif bangsa Melayu. Peristiwa yang dikenali Rusuhan Natrah akan sentiasa diingat oleh orang Melayu pada masa akan datang.

Walaupun ia berlaku pada 12 Disember 1950 di Singapura kerana kekecewaan orang Melayu apabila beliau dimurtadkan sudah berlalu hampir 59 tahun, tetapi ia akan tetap tercatat dalam memori bangsa untuk diwariskan pada generasi akan datang.

Selepas Rusuhan Natrah itu, apa saja perkembangan mengenai dirinya, apabila diketahui tetap menarik perhatian orang Melayu. Maka kini walaupun beliau sudah tiada lagi, tetapi kehidupannya akan terus dikenang kerana kepiluan hidupnya apabila dipaksa meninggalkan daripada menjadi seorang Melayu kembali kepada Belanda menyakitkan bukan saja kepada diri dan keluarga angkatnya, tetapi juga seluruh bangsa.

Sekurang-kurangnya terdapat empat dimensi yang berkaitan dengan keseluruhan hidupnya. Pertama, dimensi Melayu dalam konteks Nusantara. Kedua, agama Islam yang menjadi jati diri bangsa Melayu. Ketiga, dimensi perjuangan bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah Barat. Keempat, psikologi bangsa Melayu yang mempunyai sifat terbuka dan menerima bangsa lain, tetapi pada waktu sama mampu bertindak serius apabila hak jati diri mereka dicabar.

Natrah tidak mempunyai darah Melayu. Beliau yang lahir pada 24 Mac 1937 adalah anak Belanda tulen bernama Bertha, anak kepada Sarjan Adrianus Petrus Hertogh dan ibunya, Adeline. Maknanya, Natrah adalah anak keluarga penjajah yang lahir di tanah jajahan kerana ayahnya berkhidmat dalam tentera Belanda untuk memastikan Indonesia terus dijajah.

Natrah juga bukan lahir di Tanah Melayu. Tetapi dilahirkan di Tjimahi, Jawa, ketika itu sebahagian daripada Hindia Timur Belanda. Tetapi dalam tahun-tahun 30-an, Hindia Timur Belanda dan Tanah Melayu walaupun menjadi tanah-tanah jajahan Belanda dan Inggeris dianggap sebagai tanah air serumpun bersama.

Kedatangan Jepun mengubah hidup Natrah. Demi keselamatannya, beliau diserahkan oleh ibunya dan neneknya Nor Louise kepada Che Aminah Mohamed tanpa pengetahuan bapanya.

Pada masa kacau-bilau itu, perkara ini adalah suatu yang biasa. Dapat terus hidup adalah suatu yang sudah cukup patut dihargai terutama bagi penjajah Belanda dan Inggeris yang sedang lari daripada kemaraan Jepun.

Sejak diserahkan kepada keluarga Melayu itu, maka bermulalah Bertha berubah jati diri daripada seorang Belanda kepada Melayu. Namanya menjadi Natrah dan dia dididik sebagai seorang Islam selama lapan tahun. Bagi orang Melayu, anak angkat adalah seperti anak sendiri. Anak angkat keluarga Melayu seharusnya menjadi orang Melayu.

Lebih-lebih lagi apabila pada 15 November 1945, Natrah dibawa ke Kampung Banggol, Kemaman, Terengganu melalui Singapura. Maknanya kalau Natrah terus berada di sini, maka beliau menjadi orang Melayu dan warganegara Malaysia.

Semasa perang Jepun itu, banyak anak-anak daripada pelbagai keturunan dan agama, sama ada Inggeris, Belanda, Cina atau Jepun terselamat apabila mereka diambil sebagai anak angkat orang Melayu. Mereka membesar sebagai orang Melayu dan Islam. Tidak ada masalah dengan mereka.

Tetapi terhadap Natrah, bapanya yang dibebaskan daripada tawanan Jepun kembali ke Bandung mencari Natrah pada tahun 1945. Beliau tidak dapat menerima bahawa Natrah menjadi Melayu.

Hakikatnya ialah Hertogh adalah tentera penjajah yang bernasib baik selamat dalam perang di tanah jajahan. Kalaulah dia terbunuh dalam perang itu, maka tidak timbul Natrah hendak dikembalikan.

Begitu juga Natrah bernasib baik selamat selepas diserahkan oleh ibu dan neneknya kepada keluarga Melayu. Bukan soal dia menjadi Melayu atau Belanda. Hakikatnya dia terselamat dan dipelihara oleh keluarga angkatnya seperti anak sendiri.

Tetapi pada tahun 1950, Tanah Melayu berada dalam penjajahan Inggeris. Atas bantuan pihak berkuasa Inggeris, bapa Natrah dapat mengeluarkan Natrah daripada keluarga Melayu.

Dalam rayuan Che Aminah pada 28 Julai 1950, keluarga angkatnya itu menang. Untuk memastikan Natrah terus menjadi Melayu, beliau dinikahkan dengan Cikgu Mansor Adabi pada Ogos 1950. Mansor Adabi bukanlah calang-calang orang. Beliau adalah antara anak muda Melayu terpelajar yang timbul pada zaman itu untuk turut menyumbang kepada perjuangan kemerdekaan bangsa.

Bahagia

Ketika itu Mansor berusia 18 tahun, dan Natrah 14 tahun. Mereka hidup di Singapura dan berbahagia. Tetapi kebahagiaan mereka dirampas oleh mahkamah penjajah yang tidak menghiraukan kehendak Natrah itu sendiri.

Maka pada 12 Disember 1950 hakim memutuskan Natrah dikembalikan menjadi Belanda. Dia diperintah supaya kembali kepada ibu kandung, perkahwinannya dengan Mansor dibatalkan dan agamanya dimurtadkan.

Natrah meraung-raung di mahkamah mahu kekal berada dengan keluarga angkatnya dan mahu terus menjadi isteri Mansor. Natrah tidak mahu kembali kepada keluarga kandungnya.

"Saya beragama Islam. Saya tidak mahu pergi ke Belanda,'' kata Natrah di mahkamah sambil memeluk suaminya.

Tetapi dia tidak boleh buat apa-apa. Orang Melayu juga tidak mempunyai sebarang keupayaan. Singapura dan Tanah Melayu masih dijajah Inggeris. Apa yang hanya boleh dilakukan oleh masyarakat Melayu di Singapura ialah melancarkan rusuhan.

Dalam hal ini, tentunya Utusan Melayu yang ketika itu akhbar utama orang Melayu memainkan peranan menyiarkan laporan mengenai perbicaraan dan mahkamah serta ulasan-ulasan bagi meluahkan perasaan orang Melayu.

Maka akhirnya, Natrah dibawa juga ke Belanda, dimurtadkan, ditukarkan namanya kembali kepada Bertha dan pada 20 April 1956 berkahwin dengan Johan Gerardus Wolkenfelt.

Suaminya yang sah dari segi Islam tetapi dipisahkan secara paksa oleh Mahkamah kolonial Inggeris berkahwin dengan Zaiton Juhari setelah ketiadaan Natrah. Beliau aktif dalam Malayan Law Journal sejak tahun 1961 dan menjadi Pengarah Urusan jurnal itu sehingga tahun 1987. Beliau meninggal dunia pada 15 Oktober 1988 di Singapura.

Bagi keluarga angkat Natrah, beliau tetap anaknya. Begitu juga bagi masyarakat Melayu. Walaupun banyak tahun berlalu, ada saja keinginan dari kalangan masyarakat Melayu untuk mengetahui apa yang sedang berlaku pada Natrah.

Orang Melayu berasa pilu dengan peristiwa Natrah itu. Natrah dan keluarga-keluarganya, baik angkat atau kandung adalah mangsa.

Begitu juga dengan mereka yang terbunuh dan cedera dalam Rusuhan Natrah. Lapan belas terbunuh dan 173 cedera apabila tentera menembak para perusuh yang terdiri daripada orang Melayu di Singapura.

Kesemua mereka, dan juga masyarakat Melayu adalah kesemuanya mangsa kepada sistem penindasan kolonialisme dan imperialisme Inggeris, Belanda dan Jepun.

Friday, December 18, 2009

+salam maal hijrah+

Cuma entri yang pendek hari ini..


Salam Maal Hijrah buat korang semua.....................

Moga-moga hidup kita sentiasa diberkati oleh-Nya....

Monday, December 14, 2009

+semalam+

semalam merupakan hari terakhir Festival BerGandang dan Ekspo Perdagangan 2009....
Kiranya semalam memang happening giler lah..Ingatkan tak jadi pergi tapi di saat akhir pergi jga, erm rasanya jam 9 lebih bru kitorang jalan.

Then., 11.30 barulah pulang ke rumah...

tapi sebelum tu, aku sempat menyaksikan pertunjukan bunga api..
Wow,,, cantik.....


entri hari ni pendek jer,, tak tau nk taip pe lagi...Kebuntuan idea nie...

ermmm takper, nnti aku postkn gmbar mse festival tu ekk.

upload kat umah lma giler...

daaa........

Saturday, December 12, 2009

web yang makin bertambah
selaras dengan perkembangan dunia, maka makin bertambah-tambahlah web.
ececeh, ayat mcm ape je.huhuhuhu

pic msa sukan

yepss!wira Menang lagi!(hey, amin!jan temberang sgt ek....)


Rousevinna harapan Wira...Yuhuuuuuuuuuuuu
All of this belong to me...hehehehehe


Kawad kaki Wira is da best....


Maskot baru Wira.huhuhu,Ustazah Salwaniah,Ckgu Hasnah and Ustazah Shaidah...
smile to the worldpic of me....hehehehe

Wednesday, November 25, 2009

Saturday, November 7, 2009

sukan's day

bermula dari 3 hingga 5 haribulan, SMK beaufort mengadakan sukantara tahunan bagi tahun 2010.Sekolah sengaja bagi awal sukan so tahun depan awal bulan taklah terganggu sesi pembelajaran...
Yess, wira menang lagi dengan pungutan emas sebanyak 20.
Dan maskot terbaru pula ialah Spongebob.
Lawak betullah, bukan setakat spongebob tapi toyol ngan orang minyak sebelah pun ada.Alah orang minyak yang macam dalam Jangan Pandang Belakang Congkak tu.
Sayangnya, aku tak sempat ambil gambar orang minyak dan toyol tu.
Erm, takperlah.Nanti aku postkan gambar2 masa sukan tu ek..

Tuesday, November 3, 2009

cerita satu hari++

Hyep, bosan gi sekolah tadi.Tak pasal-pasal dengar satu cerita "heartbroken".Hahahahaha, terasa agak janggal setelah sudah agak lama tak berbual macam dulu...
Yup, dah jauh terpisah kot.....

Tapi...
Lawak juga mengenangkan perlakuan dorang tadi,,
hahahaha, betul- betul lawak ler.
Tak pernah seumur hidup aku tengok orang yang sebegitu pembersih.
Etss. adalah ler juga pernah lihat sebelum ni.

Tahan2 je aku tadi tp atleast aku tak tahan, aku ketawa juga.
Tapi ketawa tengok tempat lain ler, takut orang tu terasa hati la pula...
Ney and bey, uwekkkk....nyampah aku.hakhakhak.

Tuesday, October 27, 2009

--sedaRlah dAri MimPi--


kalau diikutkan kenapa dia harus bersusah payah nak tulis perkataan rahsia lagi???

Its a stupid things!!!

My friends pun satu, jangan peduli ajelah orang tue..Nak gagal dalam exam, itu suka hati dialah.
Sapa suruh sibuk nak menagih kasih orang ataupun lebih tepat nak bercinta padahal exam SPM dah nak dekat, tinggal sebulan aje lagi.

Kadang-kadang aku teramatlah tak faham................
Pleaselah, sedarlah dari mimpi mu yang tak indah tu..
SPM, tau tak!!!

Kadang-kadang terdetik juga hati aku nak tengok apa yang ditulis oleh mamat tu untuk my friends tapi malaslah!!
Nanti aku kena cop jaga tepi kain orang la plak.
kAn ke kes naya tu
Tp ye lah, aku manusia biasa,
kadang-kadang perasaan curious tu melebih sangat..
Ye lah, aku manusia biasa yang masih terkapai-kapai dalam mencari erti sebenar hidup.
Tapi aku biarkan juga.Malaslah nak ambil tau, Buat ape juga?
Takde faedah langsung!Tu yang aku fikirkan coz aku malas nak ambil tau..

Saturday, October 10, 2009

yahoo

yahoo disini bukan bermaksud website Yahoo tapi itu bermakna aku gembira.hahahah
Next year, memang conform aku takkan ambil RC.......
dan itu bermakna aku kena siapkan diri dengan EST plak...
tapi takpe....
aku lebih suka EST dari RC..Dan itu bermakna aku juga harus tingkatkan lebih
usaha untuk EST so aku dapat markah yang teramatlah okey..

So untuk menyiapkan diri aku untuk SPM tahun depan,
aku telah membuat keputusan untuk tinggal kat asrama.

Tuesday, September 29, 2009

haze

Jerebu...tak habis-habis lagi..
Mencemarkan udara jak..
Waktu pergi ke sekolah, cahaya matahari
memancar
dan Mahatari Merah kembali lagi..

Oh ya , hari ahad malam tu....
Angin tersangatlah kuat
Mungkin tempias dari taufan Ketsana kot
taufan dari Filipina

Tengak syok tengok tv, blackout la pla
lepas tu terus ada angin kuat kat luar..
Tapi aku tak ler panic...
Biasa2 jer


oklah, itu jer.daaaaaaaaaa

Tuesday, September 22, 2009

dunnow

hari ni dah raya yang ketiga...
Argghh, membosankan ler.

Sunday, September 13, 2009

raya


hallo semua.....Tak lama lagi hari raya akan menjelang tiba..
Tak sabar rasanya,

-Kepada semua kengkawan yang kat luar sana tu....Saya nak ucapkan selamat Hari Raya...
Maaflah kalau saya ada salah dan silap ngan korang semua..
Saya pun manusia biasa juga, tak lari dari buat silap.
Andai saya terguriskan perasaan korang secara sengaja atau tidak,
saya minta maaf banyak-banyak....

Wednesday, September 9, 2009

Tak keruan

Berkecamuk perasaan memikirkan soal pelajaran
satu patah haram pun tak masuk!
sedih rasanya....
Arghhhhh!aku mahu berubah.
Cukuplah masa yang disia-siakan sebelum ni.
Berubah sebelum terlambat....


"Moga-moga dengan keberkatan keberkatan Ramadhan ni,
aku bisa dapat syafaatnya..."


*Buat bodoh je time Reka Cipta...Orang lain sibuk buat projek, aku terkebil-kebil kat meja...Cuba buat sesuatu supaya tak bosan.huhuhuhuhu..


Toast For Change.............

Saturday, September 5, 2009

pelangi mentari


Mentari dan Pelangi

Berlindung di balik pelangi

Berharap rona merahnya, juga warnai pipiku

Lalu tertawa girang bersama lalang

Sangsikan semua pilu yang sesakkan dada

Tak pernah terlintas dalam benak

Mentari yang pemalu jadi berani untuk menantang

Dan mata harus memicing

Sekedar untuk kagumi jingga yang warnai atap bumi

Langit biru kemudian jadi lembayung

Mentari bersiap kembali ke peraduan

Dan pelangi cantik ikut dibawa pulang

Ku ditinggal dalam ketakutan

Hilang sudah tempat berlindung

Bintang yang gemintang jauh tak terjamah

Dan bulan yang genit tak sedikitpun melirik

Kemudian alam yang pekat jadi sahabat bagi sendu

Saat katak dan cengkerik bernyanyi

Alam lantunkan simfoni

Dan disini aku sendiri

Berharap mentari dan pelangi kembali temani hari

Monday, August 31, 2009

salam merdekaOne MalaysiaLaungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali...Asyik-asyik update blog jer.tak bosan ke?hahahahaha, xlah...
cuma kalau ada kesempatan,,
kenapa tak diguna kan???
Lagipun hari ni adalah hari KEMERDEKAAN negara...

Dah 52 tahun negara kita merdeka....
satu jangka masa yang agak lama...

Mohon-mohon berkatlah sempena bulan puasa ni
agar kemerdekaan negara terus kekal

dan

tak lagi dijajah oleh penjajah2......

MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!!!!!
Sunday, August 30, 2009

Si bunga apiSi bunga api....
dia datang memeriahkan malam yang pekat..
walaupun tak secantik mana
tapi
ia cukup membuatkan orang
kesakaian...

cukup sekadar
penghibur malam
bukan seperti meriam buluh...
yang sekadar melepaskan peluru...
membuatkan orang sakit hati di tengah malam....


Ahhh, cukuplah sekadar coretan tentang si bunga api
ternyata kehadiranmu dinantikan...

Saturday, August 29, 2009

Arghhh!!!!

Arghhhhh...Things gonna happen........Ape nak jadi?Tak tau dah.Exam dah nak dekat tapi satu pun belum belajar lagi.Asyik main game jak.huhhuuhuhuhuh, macam mana nak lulus ni???Ah, just forget it....

Ini kali pertama aku blogging semenjak bermulanya puasa, maksudnya hari ni dah puasa yang ke-8.Alhamdulillah, setakat ni belum bocor lagi......

The best thing gonna happen.Betulke?Tak taulah, aku cuma cakap jer.Ayat nak sedapkan hati......
Aku dengar2 lagi Shah jadi pindah ke keningau.......kejap pindah,kejap tak, kejap pindah..pening2!!!

Maaflah kawan-kawan, aku tak pernah pun ucap selamat berpuasa kat korang hatta kat friendster inikan lagi telefon.Jadi aku akan ucap selamat hari raya jak kat korang nanti.Bukan aku tak mau ucap tapi kadang2 masa tak mengizinkan...Harap2 ler nanti aku ingat....

Daaaaaaaa, itu jak yang aku nak tulis tapi...Ada masa aku jenguk lagi blogku ini...bye.....


Friday, August 21, 2009

ahlan wasahlan ya Ramadhan

hippi!!!esok dah puasa..tambah2 lagi dengan cuti seminggu tapi yang sadisnya lepas cuti terus exam.huhuhuhuhuhu....Tapi tak apalah.

hei, takde apa yang nak dikata lagi..cuma nak update blog ni hari.
Aku harap korang doakan aku agar lulus dalam semua subjek dan dapat score A1 dalam mana2 subjek lebih2 lagi math ngaN Addmath...Ya Allah,Engkau tolonglah hambamu ini...


AHLAN WASAHLAN YA RAMADHAN AL-MUBARAK
&
SELAMAT HARI KEBANGSAAN....

Wednesday, August 12, 2009

tettttttt

Hari ni sungguh memenatkan.Dahlah balik jam 3 petang tapi tak pe lah, dah biasa...Yup hari ni gilirin aku mengeluarkan duit.Apa aku nak buat dengan duit tu?Belanja sakan?Tidak, tidak dan tidak, sudah tentulah aku akan gunakan duit tu untuk kebaikan..Imaginasi aku nak beli buku rujukan dan latihan yang banyak.Bukan apa, aku nak cuba melatih diri ini membuat latihan.Aku tak mau mengaratkan otakku kerana kalau aku biarkan saja nanti jadi tumpul pula.

Arghh!!!Aku tak suka time Biologi dan Kimia.Otak ni macam tak boleh terima pelajaran.Bukan aku tak suka subjek tu tapi aku tak suka guru yang mengajar..Aku tak suka kalau guru praktikal yang mengajar sebab aku ada tanggapan sendiri terhadap dorang.

Aku tak suka sebab dorang 'acting' macam tak berpengalaman.Sorilah mulut ni jahat sikit mengata orang tapi itulah hakikatnya.Aku lebih suka kalau guru yang memang berpengalaman mengajar.Bagi aku dorang ni masih tak mantap sebab dorang tak pernah berhadapan dengan pelbagai karenah pelajar.

Baru aku ingat hari ni hari jadi anak saudara aku.Sebenarnya kelmarin aku ingat tapi paginya aku lupa la pula.heheheheh.12 August 2009......

Monday, August 10, 2009

aku r!ndu s3muAnya!!!

Ya, itulah yang aku rasa sekarang...Aku rindu semuanya.Rindu dengan apa???Semua kenangan yang pernah tercipta dari kecik hingga besar nie.Memori time sekolah menengah lagi best jika dibandingkan dengan memori sekolah rendah,entah kenapa tapi itulah yang aku rasa...Kalau aku aku tulis kat blog ni biasanya aku tak boleh 'straight to the point' jak.Mesti ada cerita lain yang bersangkut-paut lagi yang akan aku akan tulis.Tapi InsyaAllah aku akan cuba ubah.Okeylah, berbalik kepada cerita yang sebenar,kenapa aku rindu dengan semuanya?Aku rindu time form 1, 2, and 3.Termasuklah juga time form 4 nie.Kehilangan bestfriend!korang pernah tak merasainya?Tak tau lah sama ada bagi aku ia boleh dianggap kehilangan bestfriend walaupun hakikatnya tak.sorilah aku tak pandai nak berkata-kata sebab tu ayat kadang kala putar belit.Tapi aku biarkan aje perkara tu, walau apa pun 'life must go on!'.Itulah yang aku pegang time tu, tak kira apa pun yang berlaku.Aku anggap perkara tersebut hanyalah satu perkara yang biasa.Itu cerita dulu, sekarang aku dikejutkan lagi dengan kejadian yang aku tak pernah fikir dek akal.Macam mana seseorang yang aku anggap kawan, sanggup buat perkara sedemikian.Dalam hati Allah je tau apa aku rasa time dengar berita tersebut.Tak disangka-sangka begitu teruk.Itulah kata orang.."Don't judge a book by its cover".ayat ni takde salahnya,memang kita tak boleh menilai seseorang dari luarannya.Sebolehnya aku tak nak terlibat dalam hal ini(memang x terlibat pun), tapi aku sebagai seorang kawan..Apa tindakan aku???Ahh, aku malas nak fikirkan lagi.Nasi dah jadi bubur, yang lepas tu lepaslah.

Teringat pula memori time kat Mimpian Jadi Resort..Aha, kenangan tu tak akan pernah aku lupa buat selamanya sebab tak akan pernah ada lagi.Jadi aku akan simpan memori tu kat kepala otak aku ni.Bestnya tak terkata time mengikuti camping tu...Ditambah lagi dengan kehadiran kakak2 dan abang2 fesi(fisilatator).Hari pertama iaitu hari jumaat kami berangkat menuju ke destinasi.Dahlah baru balik dari sekolah, tukar baju lagi.Punyalah kelam-kabut time tu.Tapi semuanya berjalan dengan lancar.
Sampai jak kat tempat yang dituju, semua orang punya men gembira.Ye lah dapat keluar dari asrama.Kami dibahagi mengikut kumpulan masing-masing

Abg Wan(Fesi)-ahli kumpulan-Sin chan
-Syed
-Awang
-Saiful
-Yute
-Dinar
-Ayus
-aku....


Lagu yang menjadi kenangan buat kita orang lagu Senandung al-Fatihah,Gemuruh Jiwa,Chicken Dance, Poco-poco,Sahabat sejati dan banyak lagi......

-Semoga apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan.....
Ingatan yang tak pernah lupus dari kotak memori kita buat selamanya....

Friday, August 7, 2009

semua tentang kita....Yups, itulah k.a.m.i


mE ANd Fiza.......


We are FRIENDS
Da best picture..hahahahaah


SHAH,FIZA AND DIDANG!!!
Posing kat taman Kinabalu.Eh Epul!Nape tengok kat kerong tu!


Time p'jlann ke Kundasang..........

Yup...saje nak masukkan gambar time kat SMAKK.enjoy it!!!

Tuesday, August 4, 2009

cerita tentang aku, kawan n family..........

Diary?Ahakz saje je tu.Hey dunia,dunia!Ape dah nak jadi nie?Sana sini nampak orang pakai mask.Teruk sangat ke selesama b*** ni kat Sabah.Daripada aku sebut H1N1,lebih baik aku sebut selesama b*** coz memang kenyataan pun nama tu.Dunia sengaja memutar belit fakta.Ai na!aku nampak budak-budak SMKB kat hospital tadi,apa dorang bwat tu?Medical check-up ke?Sekali tengok time balik, dorang berkelah plak.hahahahahah,xdelah maksud aku dorang sempat makan2 lg kat pondok cendawan yang cantik tu...(erk,cantik kew?).

Aku???Wei, aku kat hospital juz temankan mamaku pergi ambik ubat jer.Ya Allah, ini barulah.Lepas satu aku nampak orang pakai mask, ada lagi yang lain pakai.Hey, ditambah2 lagi dengan keadaan Beaufort yang berjerebu ni.Time berjerebu ni, cikgu kata kelmarin petang,semalam n tadi pagi Matahari berwarna merah.Erk, betulke?Erm, betullah tu sebab dari sudut sains ada sebab nape Sun tu warna merah.tp malas eh nk terangkan,biarlah korang cari jawapan sendiri......
Oh ya, sambil2 aku menaip blog nie, aku dengar2 lah lagu.Tajuknya ialah "Give thanks to Allah" oleh Michael Jackson tp tak tau lah betulke MJ yang nyanyi lagu nie.Aku dengar n tengok lagu ni dari youtube.Tak tau lah sama ada MJ atau Zain Bhikha yang nyanyi coz ada bahasa arab sket2.takkanlah bahasa arab MJ begitu okey,,,huhuhhu x logik dek akal.erk,ye kew.Lagu best yang aku suka dengar lagi ialah The Show by Lenka.Lagu dia memang cool gile la.kata orang memang best ler.erk jangan ja dorang kat sekolah tu sedar lagu Lenka.Etss, janganlah.!!!

Hari jumaat petang nie, rancang nak keluar pekan.Saje je nak keluar ambil pengalaman.hahahahaha,pengalaman mengambil gambar.Ade bakat ke nak jadi photographer ni, keja ni memang best.Boleh ambik seberapa banyak gambar.hari tu pun ada kluar ngan kakak ambik picture of b'fort.memang best siot tp tak tau lah apa pandangan orang2 b'fort time kami ambik pic tu.Mungkin pelancong kot...hahahahahahah xlah!!!Masakan sbb dorang dah knl....

Friday, July 31, 2009

cerita

Dah lame sy x update blog nie.heheheeh, mls plak nk menaip juz view aje...Tapi apepun hri sy nk update jga.Alhamdulillah,dah hampir 2 minggu kt SMKB smuanya baik2 je.ermmm, dlam msa 2 minggu nie bnyk perkara yg t'jadi.Dgr2 SMAKK pun ade yg kena H1N1.

Hri first msuk skolah,hu berdebar2 perasaan..Yelah mengadap ngan guru2 lama n kengkawan.Nasib baiklah smuanya berjln ngan lancar.First, jumpa ngan jumpa ngan C.Tadin.Ahakz,cuba kontrol gabra tue.Lps tu,jumpa plak ngan guru penyelaras tingktn 4,Cikgu F.W.(juz nma singktn).Tersasul plak ckp pindah, padahal nk ckp dftar.Ei bikin malu jak.Tp sblm tu, jumpa plak ngan Cikgu Hasnah,cikgu Latifah,cikgu Norsidah,Ustzh Salwaniah n ustz Saiful.Apalagi dorang tnya ler knp pindah blik kt SMKB.Tak taulah macam mna air mata ni mudah jak turun.Meleleh lah air mata ni..hehehehehe.....ni pun bikin malu jga..wei,, sedih ni.Sedih!!!Tiba2 plak cikgu Hasnah peluk saya,n ckp"Welcome back"....Hahahahahah, ...Oh ya baru teringat,Teacher Yusnihzah dah bersalin.Wah,congratulation Teacher Yus.!Moga bahagia disamping suami n baby baru.....Baru tinggalkan SMKB 6 bulan,tup tap tup tap dapat tahu Teacher bersalin.itupun secara kebetulan nampak nama Teacher kat papan kenyataan.


Perhimpunan kat sekolah.....Hari tu si Amin dapat tempat ketiga dalam pidato anjuran entah apa tu.tak ingat ler.yang penting dia dapat cek RM200.Huhuhuhuhuh,untungnya si Amin.Dahlah mlas nk menaip lg, len kli jak sambung...Bubye.................................Lagi satu, lama dah nak taip ni tapi asyik lupa plak.Sebenarnya Shah tak jadi pindah....Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sunday, June 21, 2009

balik!!!

eish,lma lg nk balik umah...hari ni kt umah kwn.hehehe, amek kesempatan online.itupun jz online blog n friendster tp x kesah ar asl bleh online g.Lepaskan diri dari asrama, weh bebas cam burung?tak kot!well,nk mengarut sket....erk!kecewa bila dpt kputusan exam..tp ana x nangis..nta bila akan dpt result yg lbih baik dari yg sblm ni.harap2 ler dpt result yg gempak.Amin...

Erm hari isnin ni g,Shah nk pindh balik kt Keningau..ikut cam Fiza..

-SeLaMaT HaRi AhAd (hheheheheheh)-

Thursday, June 11, 2009

School......

urmm,cuti sekolah dh nk habis.malas nak balik kat asrama.dahlah kerja cuti terancang x habis bwat, nie mesti kena komplen guru..huuhuhuhuhu.tp x kesah.eshh,x kesah!ade kena penampaq kang nie.kAng balik asrama baru kelam-kabut nk bwat keja.Nie ler sikap yg x patut dicontohi, suke melengah-lengahkan masa n menangguhkan keja.Tapi nk bwat camner, x dpt nk dielakkan.Rasanya mcm nk pindah balik ler kt skola lama tp x jd coz selalu t'fikirkn parents.hurmm yg sedihnya kawan sekelas dh pindah blik pown kt sekolah lama dia.Her name is Nurhafizah.Cite tentang sekolah nie, ermm aku mc terbayangkn sekolah lama.Asal lalu depan sekolah jew mesti tengok.entah apa yang istimewanya?mungkin kenangan ngan kengkawan masa menengah rendah kot.aku nie yang beria-ia nk pindah dulu, konon nk cuba pengalaman baru.Yup memang aku akui aku dapat banyak pengalaman baru tp yg x syoknya sistem pengurusan asrama.Damn, I hate it!Malas n benci nk sebut......Lagi satu, aku rasa nyesal sgt2 ambil subjek Bio.huhuhuuh.BIOLOGI + ASRAMA = PENING KEPALA.

apa yang aku nak kata kat sini.......HARGAILAH DIRI ANDA


one click for a moment..